Άρθρο 23

Άρθρο 23

Προσθήκες

1. Κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο:

α) Αν έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια και σύμφωνα με τους όρους της ή έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 410/1968 ή κατά την παράγραφο 5 του άρθρου "16 του Ν. 1337/1983 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του Ν. 1512/85" ή που τηρήθηκε η διαδικασία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου αυτού.

Η παραπάνω φράση εντός "..." έχει τεθεί όπως διορθώθηκε με την απόφαση 9152/426/13-2-86 (ΦΕΚ 41Β/86).

"α. Αν έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια και σύμφωνα με τους όρους αυτής ή έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 410/1968 ή αν έχει χορηγηθεί γι' αυτό νόμιμη άδεια ή νόμιμη αναθεώρηση άδειας κατά τις διατάξεις είτε της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1337/1983, είτε της παρ. 3 του άρθρου 22 ή αν έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με τις διατάξεις του ν. 1337/1983, όπως εκάστοτε ισχύει ή αν έχει ανεγερθεί πριν από την ισχύ του βασιλικού διατάγματος της 9/8/1955.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις θεωρείται νομίμως υφιστάμενο μόνο το τμήμα του κτιρίου που δεν αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε σε εκείνες που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής του, αν αυτές είναι ευνοϊκότερες".

β) Αν πρόκειται για καθ' ύψος προσθήκη βάσει οικοδομικής άδειας κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 101 του Ν.Δ. 8/1973 σε κτίριο που είχε εξαιρεθεί από την κατεδάφιση κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 410/1968 και του Ν. 720/77.

"γ) Αν προϋπήρχε της εγκρίσεως του σχεδίου πόλεως και συγχρόνως οποιουδήποτε κανονισμού δομήσεως της περιοχής αυτού".

Η παραπάνω περίπτωση έχει προστεθεί με την παράγρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 1647/19-9-86 (ΦΕΚ 141Α/86).

"δ) Οι μέχρι 2/11/1981 κατασκευασθείσες εγκαταστάσεις σιδηρών δεξαμενών υγρών καυσίμων και λοιπών κατασκευών εντός μονίμων αποθηκευτικών χώρων των εγκαταστάσεων εναποθηκεύσεως υγρών καυσίμων και υγραερίου των εταιρειών πετρελαιοειδών, που καλύπτονται από άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες".

Το παραπάνω εδάφιο εντός "..." έχει τεθεί όπως προσετέθη με την παράγρ. 18 του άρθρου 6 του Ν. 2052/5-6-1992 (ΦΕΚ 94Α/92).

"ε. Αν πρόκειται για κτίριο που έχει ανεγερθεί σύμφωνα με οικοδομική άδεια, η οποία εκδόθηκε πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου, σε γήπεδο που έχει πρόσωπο σε οικοδομική γραμμή, βρίσκεται απέναντι από οικοδομικό τετράγωνο στα ακραία σημεία του σχεδίου και με το συντελεστή δόμησης της απέναντι εντός σχεδίου περιοχής".

2. Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα σύμφωνα με την παράγραφο 1 επιτρέπεται προσθήκη καθ' ύψος, αν δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις, η οποία μπορεί να εκτείνεται έως το περίγραμμα του κτιρίου, έστω και αν το τελευταίο υπερβαίνει τα όρια του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο ή από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.

Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται μόνο η ενίσχυση ή συμπλήρωση της φέρουσας κατασκευής για το εκτός του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου μέρος της οικοδομής. Στα κτίρια της παραγράφου 1 επιτρέπονται οι επισκευές για λόγους υγιεινής και χρήσεως.

3. Ως ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις των ακάλυπτων χώρων για τον υπολογισμό της κάλυψης του οικοπέδου και της επιφάνειας που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης θεωρούνται εκείνες που ίσχυαν κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας των περιπτώσεων της παραγράφου 1.

"Στην κάλυψη και στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου που έχει πραγματοποιηθεί προσμετρώνται τα υπάρχοντα κτίσματα, νομίμως υφιστάμενα ή όχι".

Χώροι του παραπάνω κτιρίου, που με βάση προϊσχύουσες διατάξεις δεν υπολογίζονταν στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, εξακολουθούν να μην  υπολογίζονται στη συνολική επιφάνεια που προκύπτει από το σ.δ. που ισχύει κατά το χρόνο της προσθήκης.

Κατά τα λοιπά για την προσθήκη τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εκτός των περιπτώσεων ακάλυπτων χώρων για φωτισμό και αερισμό, που έχουν κατασκευαστεί νόμιμα με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις (προαιρετικοί ακάλυπτοι χώροι - φωταγωγοί), οπότε μπορεί να ακολουθείται το περίγραμμα των χώρων αυτών.

4. Προσθήκη κατ' επέκταση σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο γίνεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς επίσης και τις ειδικές στην περιοχή ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Τα υπάρχοντα κτίρια, ανεξάρτητα από τη θέση τους στο οικόπεδο, υπολογίζονται στο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου που ισχύει κατά το χρόνο της προσθήκης.

"4. Προσθήκη κατ' επέκταση σε κτίριο που υφίσταται νομίμως ή έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση γίνεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή".

5. "Σε περίπτωση οποιασδήποτε προσθήκης, η συνολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης της περιοχής, κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας οικοδομής".

Η παραπάνω παράγρ. εντός "..." έχει τεθεί όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 2 του άρθρου 97 του Ν. 1892/31-7-90 (ΦΕΚ 101Α/90). Μετά την τροποποίηση αυτή δεν ισχύει ο αναλογικός συντελεστής.

"5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε προσθήκης η συνολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης της περιοχής, κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας οικοδομής.

Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα στα οποία μειώνεται ο συντελεστής δόμησης, εφ' όσον ένας ή περισσότεροι των συνιδιοκτητών έχουν οικοδομήσει κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους με βάση τον παλιό συντελεστή δόμησης, η επιφάνεια της προσθήκης που επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί για τις λοιπές συνιδιοκτησίες και μόνον όταν πρόκειται για κατοικία πρέπει να είναι ίση με το γινόμενο του νέου μειωμένου συντελεστή δόμησης επί το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου που έχει έκαστος συνιδιοκτήτης".

β. Άδειες που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 1577/1985 μετά την ισχύ του άρθρου 33 του ν. 2664/1998 εκτελούνται όπως εκδόθηκαν και αναθεωρούνται κατά τη διάρκεια ισχύος τους χωρίς αύξηση της επιφάνειας και του όγκου του κτιρίου.

Επίσης εκδίδονται σύμφωνα με τη διάταξη αυτήν οικοδομικές άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ο πλήρης φάκελλος για την έκδοση αυτών".

Τα κείμενα με κόκκινα γράμματα καταργήθηκαν με τον Ν. 2381/2000 και αντικαταστάθηκαν με τα κείμενα που έχουν γραφεί με μπλε γράμματα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Για το άρθρο αυτό και ανά παράγραφο ισχύουν και τα πιο κάτω:

Παράγραφος 1:

 • α) εγκύκλιος 12/86 (νομίμως υφιστάμενο κτίριο)
 • β) προσθήκη καθ' ύψος γίνεται μόνο σε τμήμα για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης
 • γ) ομοίως για κτίσματα προ του Γ.Ο.Κ. – 55
 • δ) ο αναφερόμενος ως πρώτος κανονισμός δόμησης είναι το Ν. Δ/γμα της 17-7-1923 "περί σχεδίων πόλεων κ.λπ."

Παράγραφος 2:

α) Όταν σε νομίμως υφιςτάμενο κτίριο που εφάπτεται στα πλάγια ή πίσω όριο ζητείται προσθήκη σε απόσταση τότε το Δ θα είναι του Γ.Ο.Κ. – 85

β) Σε νομίμως υφιστάμενο κατάστημα με την εφαρμογή της δεκαμέτρου λωρίδας τότε μπορεί να τηρηθεί η τότε ισχύουσα απόσταση από τα όρια

 • έγγραφο 38764/6714/26-5-86 (η πρασιά υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος)
 • έγγραφο 39060/6787/13-6-86 (αντικατάσταση στέγης)
 • έγγραφο 70742/12991/15-10-86 (οικογενειακή στέγη)
 • έγγραφο 77971/14514/10-12-86 (δυνατή η προσθήκη υπογείου στο νόμιμο περίγραμμα)
 • έγγραφα 55393/15393/81 και 24191/6996/82 (σχετικά με κτίσματα καταστραφέντα από σεισμούς)
 • εγκύκλιος 81/87 (γνωμοδότησης 704/87). Είναι σχετικό με τη δυνατότητα προσθήκης ή όχι στη ζώνη οικισμών (15 m) από τη γραμμή αιγιαλού
 • έγγραφο 55687/11052/28-9-87 (περίπτωση προσθήκης καθ' ύψος σε οικόπεδο που έχει κατατμηθεί)
 • έγγραφο 3249/18-1-90 Δ/νσης Πολ/κού Σχεδ. Αττικής (ενίσχυση οικοδομής)

Παράγραφος 3:

 • εγκύκλιος 113/86
 • έγγραφο 55889/11146/24-9-87 (σχετικό με την ενσωμάτωση στον τελευταίο όροφο του χώρου κλιμακοστασίου και επιφανείας 12 m2 σύμφωνα με τον Γ.Ο.Κ. - 73
 • έγγραφο 58104/11424/16-10-87 (εξάντληση σ. δόμησης)
 • έγγραφο 23238/3555/23-3-88 (ημιυπαίθριοι χώροι και εξώστες σε προσθήκη)

Παράγραφος 4:

Παράγραφος 5: